test

自制酒精搓手液

近日「酒精搓手液」斷晒市,雖然清潔雙手其實最好用清水及肥皂沖洗,不過於街上想用消毒搓手液又不能太吝嗇,需要用 20-30 秒均勻覆蓋全手表面,可惜就算買到都十幾廿蚊一樽仔,用兩用就冇曬。